Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων

Οι αξιόπιστες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα επιτυχίας των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Εκατοντάδες επιχειρήσεις έχουν εμπιστευθεί την Digital Bear AE για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των πληροφοριακών τους συστημάτων αξιολογώντας τις παρεχόμενες επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης έργων προσαρμοσμένων στο μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την έκταση της κάθε εγκατάστασης.

Η Digital Bear AE, μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών της εξασφαλίζει στους πελάτες της να μετασχηματίσουν και να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους με στόχο να κατευθύνουν τους πελάτες της προς τη βέλτιστη κάλυψη των σημερινών αλλά και των μελλοντικών αναγκών τους.

Η εταιρία έχει εκτεταμένη εμπειρία σε εφαρμογές:

Enterprise Applications: Σε εφαρμογές ERP, CRM, HRMS, Retail, Financial Applications
e-Commerce: Σε λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου B2B και B2C.
Enterprise Integration: Μέσω αρχιτεκτονικών SOA και καινοτόμων μοντέλων με κάθετη εξειδίκευση σε εξειδικευμένους επιχειρηματικούς κλάδους όπως Εμπορικών Επιχειρήσεων, Λιανικού Εμπορίου, Παροχής Υπηρεσιών, Παραγωγής, Χρηματοοικονομικών, Ξενοδοχείων, Εστιατόρια, Καφέ, Logistics – Αποθηκών, Διαχείρισης Ακινήτων

Υποστήριξη Λογισμικού

Η Digital Bear AE παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών υποστήριξης που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε απαίτηση και ανάγκη.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Digital Bear AE διαθέτει επαρκής δεξιότητες και μεγάλη εμπειρία στα προϊόντα λογισμικού της εταιρείας και παρέχει στους πελάτες μας την βέλτιστη υποστήριξη με χρήση προηγμένων εργαλείων, τεχνολογιών και υπηρεσιών.

Η υποδομή CRM της Digital Bear AE παρέχει την δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στα αιτήματα υποστήριξης.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται: α) κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας του λογισμικού και β) κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης “υποστήριξης και συντήρησης” των εφαρμογών λογισμικού.

Επιπλέον, οι πελάτες της Digital Bear AE έχουν πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες, πόρους, υπηρεσίες για τεκμηρίωση εφαρμογών, downloads εφαρμογών, ερωτήσεις-απαντήσεις, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που λειτουργούν συμπληρωματικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών υποστήριξης τους.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης κατηγοριοποιούνται βάσει του τρόπου παροχής των σε:

* Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή e-mail (Help Desk)
* Απομακρυσμένη διασύνδεση (remote access) και
* Στο χώρο του πελάτη, όπου αυτό απαιτείται.

Τηλεφωνικό Κέντρο

Για θέματα υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού, τα εξειδικευμένα στελέχη μας παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης σε θεματικά αντικείμενα όπως “Εγκατάσταση Λογισμικού”, “Παραμετροποίηση”, “Μεταφορά Δεδομένων”, “Εγκατάσταση Αναβαθμίσεων”, “Διευκρινήσεις επί του τρόπου λειτουργίας των εφαρμογών λογισμικού”, κλπ.

Το τμήμα Τηλεφωνικής Υποστήριξης λειτουργεί:

Δευτέρα, Παρασκευή: Από 09:00 Έως 17:00

Απομακρυσμένη Διασύνδεση (Remote Support)

Με τη δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης (Remote Support) του Τμήματος Υποστήριξης με το μηχανογραφικό σύστημα του πελάτη. Μέσω αυτής της δυνατότητας παρέχεται άμεση (έγκαιρη) αντιμετώπιση προβλημάτων που αναφύονται από την καθημερινή πρακτική χωρίς να απαιτείται εκτεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία ή επίσκεψη τεχνικού στον πελάτη.

Επίσκεψη στον Πελάτη (On-site Support)
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα φυσικής παρουσίας εξειδικευμένου προσωπικού της Digital Bear AE στις εγκαταστάσεις του πελάτη για την επίλυση σύνθετων θεμάτων που δεν μπορούν τα επιλυθούν τηλεφωνικά ή με απομακρυσμένη διασύνδεση.

Feedback Support

Στο CRM σύστημα της εταιρείας μας υπάρχει ενσωματωμένη η δυνατότητα γρήγορης και εύκολης αποστολής παρατηρήσεων ηλεκτρονικά. Οι παρατηρήσεις αυτές μεταφέρονται αυτόματα σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, αξιολογούνται και αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους ενημερώνονται σχετικά οι χρήστες.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι τεχνικοί σύμβουλοι της Digital Bear AE διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση, επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα που απαιτούνται για την οργάνωση, παραμετροποίηση και την προσαρμογή των εφαρμογών λογισμικού μας στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και οργανισμού, ώστε μέσω του λογισμικού να καλύπτονται οι επιχειρηματικές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε έργου.
Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες μεταξύ άλλων μπορούν να περιλαμβάνουν:

Υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών                                                                                                                                                                                                            Για προσαρμογή ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες του εκάστοτε έργου και πελάτη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εξατομικευμένη προσέγγιση αναγκών μέσω της οποίας παρέχεται σαφή προστιθέμενη αξία.

Δημιουργία βιβλιοθήκης γνώσης 
Για την μέγιστη υποστήριξη και την τυποποιημένη προσέγγιση διαχείρισης έργων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα στελέχη διαχείρισης έργων έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες, ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες και αξιοποιούν κοινό υλικό και πρότυπα.

Μέτρηση απόδοσης διαδικασιών διοίκησης έργων 
Για την βελτιστοποίηση και την προσαρμογή στις πρακτικές διαχείρισης έργων, με βάση την εμπειρία και τις τρέχουσες ανάγκες.

Κατάρτιση στελεχών διαχείρισης έργων
Για την ενημέρωση των στελεχών των πελατών σε θέματα διαχείρισης έργων πληροφορικής.

Εκπαίδευση Χρηστών

Βασικό συστατικό της επιτυχίας των εφαρμογών λογισμικού που διαθέτει η Digital Bear AE είναι η ευκολία εκμάθησης τους.

Επιπρόσθετα οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που συνοδεύουν κάθε εγκατάσταση συνδυάζουν το θεωρητικό υπόβαθρο και τον σχεδιασμό των ροών εργασίας της επιχείρησης με την πρακτική εξάσκηση πάνω στις δυνατότητες του λογισμικό σε πραγματικά σενάρια χρήσης έτσι ώστε οι τελικοί χρήστες να αναπτύξουν με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις και δεξιότητες τους σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση του λογισμικού.

Η μεθοδολογική προσέγγιση της Digital Bear AE σε θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης χρηστών επιταχύνει τη διαδικασία μάθησης, ελαχιστοποιεί τα κενά γνώσης και διασφαλίζει ότι οι χρήστες αποκτούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την μηχανογραφική διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Στο στελεχιακό προσωπικό της Digital Bear AE, που ασχολείται με την εκπαίδευση χρηστών λογισμικού, περιλαμβάνονται στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης που είναι ικανά να σχεδιάσουν εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στον τρόπο οργάνωσης της κάθε επιχείρησης.

Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Digital Bear AE ή στο χώρο της επιχείρησης ή εξ’ αποστάσεως (distance learning) που λειτουργεί στα γραφεία της Digital Bear AE.

Skip to content